Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej: http:izabelathomke.pl/

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.....................................................................................................................................................................................

Data

.....................................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

REKLAMACJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dane Klienta:

Imię i nazwisko: .........................…..........……… Adres: …………………….......................... Telefon ……......……….......... E-mail: ……………......................…...... Numer konta bankowego: ………………….....................................................………

  • Informacje o przedmiocie reklamacji:

Produkt: …………………………………........................................ Data zakupu: ……………………..……........................................

Opis wady/ przyczyna reklamacji:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  • Żądanie reklamującego:

[ ] nieodpłatna naprawa

[ ] wymiana na nowy

[ ] zwrot zapłaconej ceny

[ ] obniżenie zapłaconej ceny

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do reklamującego.

.........................................................................................................................
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)